Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Vedtægter for No Sogneforening

I 2013 blev den tidligere sogneforening, No G&U og No Friskoles Støtteforening samlet i den “nye” Sogneforening, som har til huse i No Sognehus.

Vedtægter for No sogneforening

§ 1. No Sogneforening
Lybækvej 14B
No
6950 Ringkøbing
Ringkøbing-Skjern kommune.

§2. Formål.
Sogneforeningen består af forskellige udvalg som har til formål at varetage ALLE indbygger i No sogns interesser.

§3. Medlemskab.
Alle kan blive medlem af No sogneforening.
For at have stemmeret ved evt. generalforsamling skal medlemskabet være betalt senest 10 dage før denne afholdes.

§4. Udvalg.
Der er flere udvalg under sogneforeningen (se bilag 1).
Der kan ændres på udvalgene (Dog ikke mølleudvalget) uden der skal afholdes generalforsamling med mindre et udvalg med egen konto skal nedlægges, da skal det godkendes på generalforsamling.
I bilag 1 skal der stå hvilke beføjelser De har i de forskellige udvalg og hvilke aftaler der er lavet.

§ 5.
I alle udvalg gælder det at de går ind under sogneforeningens vedtægter.
Der skal i hvert udvalg være mindst 1 repræsenteret fra sogneforeningen.

§ 6. Generalforsamling.
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med min. 14 dages varsel ved annoncering i sognebladet.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer der senest 10 dage forinden har betalt forfalden kontingent.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1:Valg af stemmetæller.
2: Valg af dirigent.
3: Bestyrelsens beretning.
4: Regnskabsaflæggelse.
5: Fastsættelse af kontingent.
6: Valg af bestyrelse.
7: Valg af suppleanter.
8: Valg af revisor.
9: Behandling af indkommende forslag.
10: Evt.

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal.

Ved personvalg anvendes skriftlig afstemning. Her anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage og skal annonceres i sogne bladet eller husstandsomdeles.

§ 8. Foreningens daglige ledelse.
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode.
På lige år er 4 på valg og på ulige er 3 på valg.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder til næste generalforsamling.

Stk. 4. Der må ikke forekomme flere fra samme husstand i en bestyrelse.

Stk. 5. Formanden og i hans fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse med dagsorden skal sendes til bestyrelsen senest en uge før næste møde.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer stemmer for eller imod.

§ 9. Økonomi.
Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kasserer, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 3. Der laves regnskab for hvert underudvalg der også har hver sin konto.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den revisor der er valg på generalforsamlingen.

Stk. 5. I forhold til banken tegnes foreningen af kasseren og formanden i fællesskab eller alene.

§ 10. Vedtægtsændringer.
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Opløsning.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på først generalforsamling og derefter ekstraordinær generalforsamling.

Hvis foreningen har penge ved nedlæggelse skal de gå til et underudvalg (hvis denne fortsætter) eller der skal laves noget i sognet som kommer sognets borger til gode.

Hvis et underudvalg nedlægges tilfalder pengene et andet underudvalg, sogneforeningen eller et formål der kommer sognets borger til gode.

Bilag 1:

Børn & unge udvalg:
Skal blandt andet lave arrangementer for børn og unge i byen. De har deres egen konto og må gerne søge fonde.

Sports udvalg:
Skal varetage de gamle No U&G opgaver som blandt andet svømning.
De har deres egen konto og må gerne søge fonde.

Fest og Forsamlingshus udvalg:
Står for udlejning af forsamlingshuset samt vedligeholdelse af forsamlingshuset både ude og inde. De har deres egen konto og må gerne søge midler til hjælp af bla. vedligeholdelse.
Samt stå for de årlige fester som Sct. Hans, sommerfest, dilettant og andre arrangementer. De må gerne forhøre sig hos andre udvalg om økonomisk støtte eller hjælp.

By fornyelses udvalg:
Skal undersøge og finde ting/løsninger på at gøre byen bedre for alle at bo i. De kan søge økonomisk hjælp hos fonde eller andre udvalg.

Vindmølle udvalget:
Skal bestå af de 7 medlemmer af sogneforeningen. Deres formål er sammen at beslutte hvilke ansøger der skal have deres projekt betalt eller delvis betalt af de penge der kommer fra møllerne i Hjortmose. 5 ud af 7 medlemmer skal godkende projekter. Der er ingen særlige rettigheder tillagt stiftere eller andre.
De har deres egen konto. Der modtages årligt 220.000,00 kr.
Retningslinjer for søgning af midler ligger i udvalget.

No støtte udvalg:
Skal stå for bla. hjemmeside og Focus. Vedligeholdelse af flagallé og sørge for græsslåning.
Derudover har de alt arbejde med indsamling af penge ved bla. skrot, pap/papir indsamling, rock i Ringkøbing osv.