Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Generalforsamling i Hee Sogneforening 2017

Referat fra generalforsamling i Hee Sogneforening torsdag den 23/2 2017
Claus byder velkommen og gennemgår dagsorden.

Valg af Dirigent
Preben Larsen bliver valgt til dirigent.

Formandens beretning
Claus læser beretningen. Denne kan også læses i Sogne-nyt.
Vi snakker bagefter om, hvordan vi kan få flere i gang som frivillig.
Kommunikation i sognet er vigtig, samt at der ikke bliver talt ned om sognet.

Ole foreslår, at man skal tilbage til, at når en går ud af et udvalg, så skal vedkommende selv finde en til at tage over (dette ser flere som et problem, da der så slet ikke er nogen som vil ind i bestyrelsen/et udvalg).

Frivilliglisten skal med rundt til alle arrangementer for at få flere med.

Meller mener, at grunden er, at vi er meget mere mobile i dag og har arbejde udenfor byen.

Folk er positive over at få lavet en velkomstpakke igen (der er lavet en velkomst til den).

Kassererens fremlæggelse af regnskab
Ronnie fremlægger regnskabet. Se resultatopgørelsen i Sogne-nyt. Ros for at den er overskuelig og godt sat op.

Beretning fra udvalgs formænd
Anne-Marie Meller mangler nogle opslag og input til Sogne-nyt.

Rita fortæller, at fællesspisning er faldende i tilmelding, men at det fortsætter.

Markedsføringsudvalg: ved ikke om busruterne bliver lagt om så No sogn kommer ind under Hee skoledistrikt så Heebilen evt. kan nedlægges.

Der bliver spurgt til broen til Hindø.
Meller fortæller, at kommunen har afskrevet den. Jens Jørgen Jacobsen søger fonde til at få en ny bro.
Der er et møde med kommunen i nærmeste fremtid.

Vi mangler nogle der er gode til at søge fonde.
Der er rigtig mange penge gemt væk i fonde, som da også skal til Hee.

Behandling af indkommende forslag
Der er ikke kommet forslag ind.

Valg af bestyrelsen og suppleanter
På valg er:
Mette Hammelsvang (Modtager genvalg)
Claus Fisker (Modtager ikke genvalg)
Martin Brinch Hansen (Modtager ikke genvalg)
Jesper Østergaard Knudsen (Modtager ikke genvalg)

Mette Hammelsvang blev valgt ind.

Bestyrelsen har foreslået:
Bjarke Hansen blev valgt.
Max Aaen blev valgt.
Nicoline Mogensen blev valgt.

Suppleanter
Kristian Døhr bliver valgt igen.
Martin Brinch Hansen bliver valgt.

Valg af revisorer.
Bo Mortensen blev valgt igen.
Egon Aaberg blev valgt igen.

Eventuelt
Unglederprisen gik til: Trine Isager.
Trine var desværre ikke til stede.

Initiativprisen gik til: Carsten Meller for sit arbejde med VestRum.