Spring til indhold

VestRum

Landsbyklyngen for Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø

Vedtægter – Hee Lokalråd

§ 1

Stk. 1. Det er lokalrådets formål at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem
offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne. Endvidere at skabe det bredest mulige
samarbejde om løsning af lokale opgaver.
Stk. 2. Lokalrådet har til formål at tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i
området.
Stk. 3. Lokalrådet har til formål, i den udstrækning det er muligt, at give områdets borgere en løbende
orientering gennem medierne eller gennem Sognenyt og hjemmeside om rådets arbejde.
Stk. 4. Hee Lokalråd skal ikke tage opgaver op, der naturligt løses af områdets foreninger og interesseorganisationer, men kan efter disses henvendelse træde støttende til.

§ 2

Stk. 1. Lokalrådet vælges på et borgermøde, der afholdes minimum hvert år inden den 20. marts.
Dette møde indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel. Eventuelle forslag skal være fremsendt inden 10
dage før mødets afholdelse. Endvidere skal der foreligge fast dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.
Stk. 2. Borgere, der er fastboende i Hee sogn kan lade sig opstille på
borgermødet, hvor de kan vælges. Kandidaterne kan kort redegøre for deres synspunkter vedrørende
deres eventuelle arbejde i lokalrådet.

§ 3

Stk. 1. Lokalrådet består af minimum 7 medlemmer herunder en udpeget af sogneforeningens bestyrelse,  plus 2 suppleanter og 2 revisorer. Lokalrådsmandatet er 2 årige med 3 på valg ulige år og 4 på valg lige år.
Suppleanter og revisorer vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.
Valg af lokalråd og suppleanter sker ved skriftlig afstemning. Antal navne, der skal skrives på
stemmesedlen, skal være = antal pladser i lokalrådet, der er på valg (eksklusive suppleanter).
Stk. 2. Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på
førstkommende møde og offentliggør posterne.

§ 4

Stk. 1. Det påhviler formanden at indkalde til lokalrådsmøde efter behov,  minimum 4 gange om året.
Dette skal ske med mindst 4 dages varsel ved en dagsorden.
Suppleanter kan medindkaldes og får stemmeret ved forfald af lokalrådsmedlemmer.
Der føres beslutningsprotokol ved hvert møde.
Beslutningsprotokol skal publiceres på byens hjemmeside samt i Sognenyt.
Stk. 2. Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal, dog således at rådet kun er beslutningsdygtigt,
når mindst 5 af dets medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages. Ved
genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen.

§ 5

Stk. 1. Lokalrådet er forpligtet, i den udstrækning det er muligt, at give borgerne i området løbende
orientering om dets arbejde.

§ 6

Stk. 1. Lokalrådets udgifter søges dækket på frivillig basis samt evt. tilskud fra kommunen og regionen
m.fl.
Stk. 2. Kassereren er pligtig til ved anmodning at give en oversigt over lokalrådets økonomi ved
borgermøderne. Det reviderede regnskab fremlægges hvert år i marts måned.
Lokalrådets regnskab følger kalenderåret, altså fra den 1/1 til den 31/12.
Stk. 3. Lokalrådet disponerer over Lokalrådets midler og varetager dettes tarv på bedste måde. Ved økonomiske dispositioner over 5000 kr. Kræves dog samtykke af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af beboermøde. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af beboermøde.
Stk. 4. Beboerne i lokalområdet og lokalrådets medlemmer hæfter ikke for Lokalrådets gæld eller andre forpligtelser.

§ 7

Stk. 1. Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde, på skriftlig begæring fra mindst 20 borgere,
senest en måned fra forslagets modtagelse. En sag kan henlægges til afgørelse på et borgermøde, på
begæring af mindst 3 lokalrådsmedlemmer.

§ 8

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal foreligge til borgermødet i marts og vedtages med 3/4 flertal af de
fremmødte stemmeberettigede.

§ 9

Stk. 1. Lokalrådet kan opløse sig selv ved en forud varslet begæring fra mindst 3 medlemmer.
Opløsningen skal ske på et borgermøde.
Stk. 2. Et borgermøde kan opløse lokalrådet med 3/4 flertal af fremmødte på 2 på hinanden følgende
borgermøder.
Stk. 3. Ved lokalrådets opløsning træffes der på borgermødet beslutning om anvendelse af evt. opsparet formue.